Phong Duong

🔎Search

Về lại Youtube

20-08-2021 | #me

Hôm qua mình có live viết sách trên Nimo TV.

Theo những gì mình thấy thì nó chẳng khác trên Youtube là bao.

Hơn nữa live trên Nimo sẽ không lưu lại được video sau khi live xong.

Mình thì vẫn muốn có video lưu lại hơn.

Cho nên mình sẽ về live trên Youtube.

Mặc dù mỗi khi live phải tạo thumbnail nhưng có video vẫn tốt hơn là không có gì.

Share: FacebookLinkedIn