Phong Duong

🔎Search

Hòa nhập cộng đồng

02-07-2021 | #me

Mình có rất nhiều thời gian.

Nhưng đa phần mình đều dành để ở nhà.

Nhiều khi mình cũng lười không muốn đi đâu.

Những lần mình đi chơi cũng là những lần hiếm hoi mình có cơ hội được hòa nhập với cộng đồng.

Những lần đó cũng giúp mình trở về với xã hội văn mình và không trở thành "người tối cổ".

Share: FacebookLinkedIn