Phong Duong

🔎Search

Xuất bản sách

26-06-2021 | #me

Mình đang nghĩ về chuyện xuất bản cuốn "8 năm từ lớp 12".

Mình cũng nghĩ đến khả năng bị các nhà xuất bản từ chối.

Do đó mình phải có một kế hoạch dự phòng cho trường hợp bị từ chối.

Mình có một ý tưởng về việc phân phối cuốn sách dưới dạng các chương riêng lẻ trên newsletter, trang Facebook của Koogio và LinkedIn miễn phí.

Ngoài ra, mình sẽ sử dụng các câu trong sách làm nội dung hình ảnh.

Mình cũng sẽ để người đọc tải bản ebook nhưng phải trả phí trên Buymeacoffee.

Đây cũng sẽ vừa là cách để quảng bá sách, vừa là một thử nghiệm để xem liệu mình có thể kiếm sống bằng cách sáng tạo nội dung.

Share: FacebookLinkedIn