Phong Duong

🔎Search

Viết ngắn gọn

13-06-2021 | #me

Mình không quá quan trọng việc chải chuốt câu từ khi viết. Đôi khi mình chỉ viết trống không, chỉ cần chủ ngữ và vị ngữ. Viết dài chưa chắc đã tốt.

Mình cũng đã bắt đầu hạn chế việc dùng thêm những từ không cần thiết như thì, mà, là,...

Nhờ đọc bài của những blogger nước ngoài, mình làm quen với cách họ viết. Có những bài sử dụng những câu rất ngắn nhưng vẫn có thể biểu đạt được ngữ cảnh.

Mình cũng áp dụng cách viết này cho cuốn sách của mình.

Share: FacebookLinkedIn