Phong Duong

🔎Search

Không muốn viết nữa

27-06-2021 | #me

Mình đang gặp bế tắc trong quá trình viết sách.

Thật sự lúc này mình không muốn viết nữa.

Vì không quản lí thời gian tốt nên bây giờ mình đã bị lố hơn hai tuần so với dự định.

Thêm nữa là cách viết và kể chuyện của mình đang có vấn đề.

Nhưng nếu bây giờ không viết thì mình sẽ bị lố thêm nhiều thời gian, cuối cùng sẽ không hoàn thành được cuốn sách mình mong muốn.

Cách viết và kể chuyện của mình cũng chẳng được cải thiện nhiều nếu dừng viết.

Do đó mình phải tiếp tục thôi.

Share: FacebookLinkedIn