Phong Duong

🔎Search

Đối diện với quá khứ

05-06-2021 | #me

Ai cũng có một điều gì đó trong quá khứ không thể chia sẻ với người khác, bởi vì ai rồi cũng sẽ có lúc mắc sai lầm.

Mình cũng vậy. Mình đã từng có những sai lầm mà đến bây giờ mình ước nó đã không xảy ra. Mình ước mình có thể thay đổi quá khứ.

Nhưng nếu làm được như vậy, sẽ không có mình của hiện tại.

Quá khứ là nền tảng của hiện tại. Mình không thể né tránh hay phủ nhận quá khứ vì khi đó, mình cũng sẽ phủ nhận hiện tại mà mình đang sống.

Thay vì cứ cố chấp chối bỏ quá khứ để rồi đánh mất hiện tại, tại sao mình lại không đối diện với quá khứ, để xem quá khứ có thể dạy cho mình điều gì?

Share: FacebookLinkedIn