Phong Duong

🔎Search

Chơi với trẻ con

21-06-2021 | #me

Khi chơi với mấy đứa trẻ con, mình sẽ giúp tuổi trung bình của mấy đứa tăng thêm vài số.

Mình sẽ hiểu hơn về tính cách và cách dạy của ba mẹ mấy đứa. Vì bây giờ vẫn chưa đến giai đoạn nổi loạn và bắt đầu hình thành tính cách riêng, mấy đứa vẫn là hình ảnh phản chiếu gần như hoàn hảo của ba mẹ chúng.

Khi tiếp xúc và nói chuyện với mấy đứa, mình có thể thấy trong đó cả cách nói chuyện của ba mẹ chúng.

Mình cũng phải học cách làm sao để hiểu những điều mấy đứa nói cũng như giải thích cho mấy đứa hiểu điều mình nói.

Share: FacebookLinkedIn