Phong Duong

🔎Search

Từng bước một

15-05-2021 | #me

Bạn muốn viết một cuốn sách, bạn phải bắt đầu viết những từ đầu tiên. Sau đó là những dòng đầu tiên, những đoạn đầu tiên, rồi trang đầu tiên.

Bạn tiếp tục thực hiện những bước trên cho những trang tiếp theo. Bạn tiếp tục làm như vậy cho đến khi đến trang cuối cùng của cuốn sách.

Lúc đó bạn sẽ có cuốn sách mình mong muốn.

Không bao giờ có chuyện bạn muốn một điều gì đó và nó thành hiện thực ngay lập tức. Bạn phải làm từng bước, từng bước một theo thời gian đến khi nó thành hiện thực.

Đây là một quá trình liên tục thực hiện những bước nhỏ, và liên tục lặp lại những bước đó trong những giai đoạn khác nhau.

Share: FacebookLinkedIn