Phong Duong

🔎Search

Nội dung của mình dành cho ai?

20-04-2021 | #me

Đây là câu hỏi mình hay hỏi khi làm nội dung. Có một vấn đề với câu hỏi này là: nếu mình tập trung quá nhiều vào việc tạo nội dung để người khác thích nhưng mình không thích, mình sẽ mau nản.

Khi làm điều mình thích, mình sẽ dành toàn tâm toàn lực cho nó. Khi làm điều mình không thích, mình chỉ làm nữa vời.

Nhưng nhiều khi mình muốn làm nội dung về đề tài này, khi lại muốn làm về đề tài khác. Bởi vì có những điều sẽ khiến mình cảm thấy hứng thú trong một giai đoạn nào đó.

Bây giờ mình đang làm nội dung về lập trình web nhưng mình cũng có ý tưởng về làm vlog. Mình sẽ thử nghiệm thêm 4 tháng nữa với lập trình web. Sau đó mình sẽ chuyển sang làm vlog.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News