Phong Duong

🔎Search

Luôn có cách để giải quyết vấn đề

05-04-2021 | #me

Mỗi một vấn đề sẽ có không chỉ một mà là rất nhiều cách để giải quyết. Cho dù là vấn đề đó khó đến mấy.

Ví dụ đơn giản nhất là xung quanh bạn có rất nhiều người lớn tuổi. Họ đã trải qua rất nhiều khó khăn nhưng sau tất cả, họ vẫn tồn tại đến ngày hôm nay. Họ là những bằng chứng sống cho việc dù khó khăn đến mấy, bạn vẫn luôn tìm ra cách.

Có những cách chỉ có thể giải quyết một phần vấn đề nhưng nếu thử nhiều cách khác nhau bạn có thể giải quyết hoàn toàn nó. Cho dù là cách giải quyết đó nghe có vẻ vô lý nhưng hãy cứ thử bởi bạn đâu biết nó sẽ hoạt động như thế nào.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News