Phong Duong

🔎Search

Viết 365 ngày

01-01-2021 | #me

Năm mới là thời điểm tốt nhất để bắt đầu một thói quen mới. Năm nay mình sẽ bắt đầu thói quen viết mỗi ngày.

Mấy tháng nay, mình vẫn viết blog nhưng chỉ viết 3 ngày mỗi tuần và chủ yếu chỉ về lập trình. Bây giờ mình muốn chia sẻ nhiều hơn về những ý tưởng và những điều xung quanh mình mỗi ngày. Đây cũng xem như là nhật ký hàng ngày của mình. Khi mình viết để bày tỏ suy nghĩ của mình, mình thấy rằng mình có nhiều ý tưởng cho việc làm nội dung hơn từ những nội dung mình viết ra.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2021 và đây sẽ là bài viết đầu tiên.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News