Phong Duong

🔎Search

Thời gian bạn dành suy nghĩ và thực hiện

19-01-2021 | #me

Bạn dành thời gian để suy nghĩ về một việc càng nhiều thì thời gian để thực hiện nó càng ít lại.

Ngược lại, khi bạn dành thời gian để thực hiện một việc càng nhiều thì thời gian bạn dành để suy nghĩ càng nhiều.

Tại sao?

Bởi vì khi bạn bắt tay vào làm thay vì suy nghĩ quá nhiều, bạn sẽ biết được cách bạn làm việc đó có hiệu quả hay không?

Nếu hiệu quả, bạn sẽ tiếp tục theo cách đó. Nếu không, bạn sẽ thử một cách khác.

Còn nếu càng suy nghĩ thì bạn sẽ càng phân vân vì có hàng vạn cách để làm việc đó.

Cũng giống như khi đi trên đường. Chỉ có lên đường, bạn mới biết mình sẽ đi đường nào. Khi đó bạn cũng sẽ biết được con đường mình chọn để đi đến đích là xa hay gần.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News